REGULAMIN PREZENTACJI DORMIRE.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Każda osoba lub firma posiadająca firmę (serwis www.stronynet.pl ) lub obiekt noclegowy (serwis www.dormire.pl ) (posiadając - hotel, apartament, gospodarstwo agroturystyczne, pokoje do wynajęcia lub inny) może założyć prezentację WWW w ramach wybranego serwisu. Prezentacja może być bezpłatna (o ograniczonej funkcjonalności) lub płatna.

Zakładając prezentację (bezpłatną lub płatną) użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią tego regulaminu i akceptuje wszystkie jego punkty.

2. Zakładając prezentację, użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania prezentacji oraz narzędzi tu udostępnianych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami tego regulaminu oraz zasadami netykiety internetowej.

3. Prezentacje płatne i bezpłatne przeznaczone są wyłącznie dla firm lub obiektów noclegowych!

4. Prezentacja darmowa jest oferowana bezpłatnie wszystkim zgłaszającym się podmiotom. Oznacza to, że firmy lub obiekty zarejestrowane w okresie promocyjnym, gdy nie była pobierana jeszcze żadna opłata nie będą obciążone opłatami w przyszłości.

5. Aktualnie opłacie wg cennika podlega wyłącznie prezentacja płatna oraz wszelkie usługi dodatkowe z nią związane, czyli: hosting (dotyczy tylko prezentacji oznaczonych jako płatne), dodatkowe konta pocztowe, pomoc przy rejestracji i przedelegowaniu domen, pozycjonowanie dodatkowe.

6. Użytkownik podający dane swojego obiektu lub firmy oświadcza, że są one zgodne z prawdą, i wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych obiektu w celach promocji produktów oraz usług na platformie dormire.pl lub stronynet.pl

7. Właściciel serwisów ERGO-media zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie publikacji na odpowiedniej stronie serwisu dormire.pl lub stronynet.pl .

8. Użytkownik może założyć i korzystać z jednej prezentacji bezpłatnej w serwisach dormire.pl oraz stronynet.pl dla każdego obiektu/firmy jaki posiada (chyba, że firma Ergo-Media wyrazi zgodę na założenie większej liczby prezentacji). Ograniczenie to nie dotyczy serwisów płatnych, które są rozliczane za każdy serwis.

9. Podczas zakładania prezentacji użytkownik powinien wybrać identyfikator oraz hasło. Na podstawie identyfikatora zostanie stworzony indywidualny adres URL wizytówki użytkownika. Oznacza to, że adresem tym Użytkownik może się posługiwać reklamując swoją stronę.

10. Wszelkie zmiany w wyglądzie prezentacji oraz treści tam zamieszczonych użytkownik dokonywać może poprzez specjalnie przygotowany panel administracji dostępny po podaniu swojego identyfikatora oraz hasła.

11. Użytkownik serwisów dormire.pl i stronynet.pl jest zobowiązany do wybrania kategorii, w której prezentacja zostanie skatalogowana. Katalog prezentacji jest dostępny publicznie poprzez stronę WWW serwisu www.dormire.pl oraz www.stronynet.pl .

12. Prezentacje będą przechowywane na serwerach należących do firmy Ergo-Media, przy czym serwisy będą obciążone opłatą za nadzór i utrzymanie, czyli usługę hostingu zgodnie z cennikiem podanym na stronach WWW. Nie dotyczy to prezentacji bezpłatnych (patrz również punkt 4).

13. Z serwera usuwane będą automatycznie, bez powiadomienia prezentacje, które:

- Zawierają nieprawdziwe dane,
- Ich treść, nie jest zgodna z niniejszym regulaminem.

14. Korzystnie z serwisu dormire.pl / stronynet.pl oraz podanie wszelkich danych firmy jest dobrowolne.

15. Użytkownik posiada wgląd do swych danych firmowych w dowolnym momencie. W celu modyfikacji swoich danych należy skorzystać z panelu edycyjnego serwisów (dostępne dla serwisów płatnych i bezpłatnych) lub przesłać nam maila z poprawionymi danymi. Każdej prezentacji bezpłatnej przysługuje z naszej strony jedna bezpłatna modyfikacja danych !

16. Użytkownik może także całkowicie usunąć prezentację/serwis zwracając się pisemnie do operatora na adres: Ergo-Media z siedzibą w Łodzi (91-087) przy ul. Kasprzaka 14.

Aby zapobiec przypadkowym usunięciom lub podszywaniu się pod czyjąś firmę, zgłoszenie powinno być doręczone pocztą tradycyjną lub faksem z wyraźnie wstawioną pieczęcią firmy oraz czytelnym podpisem osoby zgłaszającej. Każde usuniecie będzie potwierdzane przez kontakt telefoniczny.

17. Usunięcie prezentacji jest równoznaczne z usunięciem wszelkich podanych danych przez użytkownika.

18. Dane firmy nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa polskiego.

19. Wiarygodność znajdujących się informacji w serwisie dormire.pl nie jest kontrolowana i Ergo-Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

- Treści znajdujące się na prezentacjach użytkowników,
- Jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu dormire.pl,
- Skutki wynikłe z powodu posługiwania się identyfikatorem i hasłem przez osoby trzecie,
- Informacje pobrane z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania.

20. Wykorzystana technologia w serwisach nie zabezpiecza w pełni tajemnicy przechowywanych i przesyłanych informacji.

21. Serwis www.dormire.pl oraz www.stronynet.pl ma prawo do wykorzystania prezentacji oraz zgromadzonych danych do celów promocji własnych produktów lub usług, w szczególności poprzez dołączanie własnych treści reklamowych do prezentacji w specjalnie przeznaczonych obszarach prezentacji użytkownika.

22. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych związanych wyłącznie z produktami firmy Ergo-media wysyłanych drogą poczty elektronicznej.

23. Użytkownik prezentacji może sobie zastrzec, że takich materiałów nie chce otrzymywać. Musi to jednak zrobić drogą pisemnego powiadomienia firmy Ergo-Media.

24. Wszelkie działania promocyjne będą prowadzone bez ingerencji w treść (wprowadzaną przez niego) oraz dane firmy Użytkownika.

25. Wszelkie komentarze i uwagi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ergo-media.pl

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


26. Podstawą uruchomienia bezpłatnej prezentacji jest prawidłowo wykonana rejestracja firmy na platformie www.dormire.pl lub www.stronynet.pl. Prawidłowe wprowadzenie danych polega na rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu wszystkich rubryk formularza. Prawidłowo wypełniony formularz jest weryfikowany i następnie po sprawdzeniu danych Użytkownika nadawany jest status prezentacji.

27. Podstawą uruchomienia usług płatnych, jest złożenie przez Użytkownika pisemnego (można drogą e-mail) zamówienia na wybraną usługę płatnego serwisu WWW wraz z hostingiem. W zamówieniu należy wybrać i zaznaczyć pożądaną opcję usług.

28. Składając zamówienie na usługę, Użytkownik zobowiązuje się prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (przekazać pracownikowi lub przedstawicielowi Operatora wszystkie wymagane do uruchomienia usługi informacje). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w zamówieniu. Nieprawidłowe wypełnienie formularza lub podanie nieprawdziwych informacji o firmie stanowi podstawę do natychmiastowego zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług.

29. Użytkownik płatny w ciągu 7 dni powinien uiścić stosowną opłatę za świadczoną usługę. Dane zamieszczone w formularzu zamówienia zostaną automatycznie zapisane na fakturze. Operator wystawi i wyśle fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wpływu danej opłaty na jego rachunek bankowy.

30. Nie uiszczenie w terminie opłaty abonamentowej, określonej w cenniku, spowoduje automatyczne zaprzestanie świadczenia usług przez Operatora z winy Użytkownika. W takim przypadku serwis zostanie odłączony.

31. Prawidłowe złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz wniesienie stosownych opłat wg cennika za usługi, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie tych usług w serwisie inocleg.pl na czas określony, równy okresowi jednego roku. Okres abonamentowy liczy się od momentu uruchomienia usługi.

32. Podstawą uruchomienia usługi i utrzymania jej na okres 1 roku jest:

- Prawidłowe złożenie zamówienia na usługę, doręczenie go przedstawicielowi, pocztą lub e-mail.
- Doręczenie Operatorowi podpisanej i podstemplowanej kopii Umowy na świadczenie usługi opisanej w tej Umowie,
- Wniesienie opłaty z góry za zamówioną usługę.

35. Nie uiszczenie w terminie opłaty, o której mowa w pkt. 30, spowoduje automatyczne zaprzestanie świadczenia usług przez Operatora z winy Użytkownika.

III. URUCHOMIENIE USŁUG WYMAGAJĄCYCH REJESTRACJI LUB PRZEDELEGOWANIA DOMENY


36. Użytkownik ma obowiązek dokonać czynności związanych z rejestracją lub przedelegowaniem domeny we własnym zakresie i na swój koszt chyba, że zamówi taką usługę u Operatora. Operator może wykonać te czynności dla Użytkownika wyłącznie za jego pisemna zgodą. Za tę usługę pobrana zostanie opłata zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach www.ergo-media.pl.


ERGO-Media
91-078 Łódź ul. Kasprzaka 14